marți, 29 iunie 2010

Soborul Sfintilor,Slavitilor si intru tot laudatilor Apostoli celor doisprezece,cu aratare,cum si unde fiecare dintr-insii a propovaduit savarsindu-se


Apostolul este trimisul lui Iisus Hristos pentru a propăvadui Evanghelia şi adevărul despre Mesia, cel răstignit pentru mântuirea noastră.

Cuvântul apostol provine din cuvântul grec αποστολος, însemnând "acela care este trimis". La origine este un termen militar, însemnând un atac produs de o forţă militară, de obicei formată din câţiva soldaţi, împotriva unui inamic. În contextul creştin, apostolul se referă la ucenicii care răspândesc Evanghelia lui Iisus Hristos.


La început, Dumnezeu a chemat 12 ucenici în obştea Bisericii, dându-le misiunea de a propăvadui adevărul. Potrivit Evangheliei, Iuda Iscarioteanul a fost unul dintre primii apostoli, dar odată cu lepădarea sa de credinţă şi moartea lui, a fost înlocuit de Apostolul Matia. Soborul Sfinţilor 12 Apostoli este la 30 iunie. Numele apostolilor sunt enumerate la Matei 10,2, Marcu 3,14, Luca 6,12, Faptele Apostolilor 1;13, 26.

După înlocuirea lui Iuda Iscarioteanul, lista celor 12 Apostoli este următoarea:

Simon, zis Petru - (29 iunie şi 16 ianuarie) răstignit pe cruce;
Andrei cel Întâi chemat - (30 noiembrie) fratele lui Petru; răstignit pe cruce;
Iacov (fiul lui Zevedei) - (30 aprilie) zis 'cel Mare' ; decapitat;
Ioan Teologul - (26 septembrie şi 8 mai) fratele lui Iacov (fiul lui Zevedei);
Filip - (14 noiembrie) răstignit pe cruce;
Bartolomeu - (11 iunie şi 25 august) zis şi Natanail; răstignit, jupuit şi decapitat
Toma - (6 octombrie) s-a săvârşit fiind pătruns cu cinci suliţe;
Matei - (16 noiembrie) care şi Levi se zice, fratele lui Iacov; s-a sfârşit ars de viu;
Iacov (fiul lui Alfeu) - (9 octombrie) răstignit pe cruce;
Iuda - (19 iunie) numit şi Levi, supranumit Tadeu, fratele lui Iacov, fratele Domnului; răstignit pe cruce;
Simon Zilotul - (10 mai) zis şi Canaanitul; răstignit pe cruce;
Matia - (9 august) în locul lui Iuda Iscarioteanul; omorât cu pietre şi decapitat.Cântări ale celor 12 Apostoli

Troparul (Glas 3)

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre.

Condacul (Glas 2)

Astăzi Hristos-Piatra cu bucurie proslăveşte piatra credinţei, pe ucenicul cel ales, dimpreună cu Pavel şi toţi cei Doisprezece. Prăznuind pomenirea lor, slăvim pe Cel ce pe ei i-a proslăvit!

Cei 70 de Apostoli

Cei Şaptezeci de apostoli sunt ucenicii aleşi de Dumnezeu (descriere în Luca 10,1-16) alături de cei Doisprezece şi trimişi să predice. După o vreme, cei Doisprezece Apostoli au mai adăugat câţiva celor Şaptezeci pentru a predica Evanghelia. Deşi în cele din urmă numărul lor a depăşit şaptezeci, toţi vor fi pomeniţi ca "cei Şaptezeci de Apostoli" . Aceşti şaptezeci de apostoli, fiind aleşi de puterea dumnezeiască, au fost trimişi în toată lumea ca să smulgă pe oameni din înșelăciunea şi nebunia idolească şi să-i întoarcă la cunoştinţa cinstirii de Dumnezeu. Pentru aceasta, toţi s-au nevoit în multe feluri şi chipuri pentru adevăr şi s-au mutat la Domnul aşa cum se arată la pomenirea fiecăruia.

Soborului Sfinţilor Măriţilor Apostoli, cei şaptezeci la număr este la 4 ianuarie.


Obştea ApostolilorEste dificil de întocmit o listă completă şi exactă a celor Şaptezeci Apostoli. Vom aminti aici câteva nume:
Listă a celor 70 de Apostoli, după data de prăznuire22 noiembrie : Filimon, Arhip, Onisim si Apfia - Aceştia au fost pe vremea împărăţiei lui Nero, fiind ucenici Sfântului Pavel, şi au mărturisit la Colose, oraşul Frigiei, aproape de Laodiceea. Facând pagânii praznic Artemidei, în capiştea (templul) lor din Colose, sfinţii, cu alţi creştini dimpreună, lăudau pe Dumnezeu în sfânta biserică. Retrăgându-se ceilalţi, când au năvălit idolatrii, au rămas numai ei singuri cu Apfia, credincioasă fiind şi ea, dorind de mărturisirea lui Hristos. Deci, prinzându-i, i-au adus la Androcleu, mai-marele Efesului, şi au fost bătuţi de el, dar nesupunându-se a face jertfă la idolul ce se chema de dânşii Mina, i-au îngropat până la brâu și aşa i-au ucis cu pietre, săgetaţi fiind întâi de copii mici cu săgeţile.
5 noiembrie : Ermeu, Lin, Gaie, Filolog si Patrova - Aceştia toţi erau din cei şaptezeci de ucenici ai lui Hristos. Şi Patrova, de care aminteşte şi dumnezeiescul Apostol Pavel în Epistola sa către Romani, a fost făcut episcop la Potiola, pe mulţi a botezat şi i-a adus la Hristos. Iar Ermeu, de care aminteşte, de asemenea, Sfântul Pavel în Epistola către Romani, a fost făcut episcop filipenilor. Iar Lin, după cum spune Apostolul Petru, a ajuns episcop al Romei celei mari. Iar Gaie, de care iarăşi aminteşte Apostolul, a fost episcop Efesului, după Preasfântul Timotei. Iar Filolog (şi de acesta amintește Apostolul) a fost aşezat episcop la Sinope de Andrei cel Întâi chemat. Aceştia fiind episcopi în cetăţile arătate şi multe încercări şi necazuri suferind pentru cuvântul dreptei credinţe și pe mulţi învăţând şi lui Hristos aducându-i, s-au săvârşit în Domnul.
10 noiembrie : Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast si Cvart - Aceştia au fost din cei şaptezeci. Olimp şi Rodion, urmând Sfântului Apostol Petru, amândurora li s-au tăiat capetele, în cetatea Romei, de către Nero. Iar Sosipatru, de care pomeneşte Sfântul Pavel în Epistola către Romani, fiind episcop la Iconiu, cu pace s-a săvârşit. Şi poate fiecine să afle că Apostolul Pavel pomeneşte de dânsul în multe locuri în Epistolele sale. Asemenea şi Erast, de care pomeneşte în Epistolă fericitul Pavel, fiind iconom al Bisericii din Ierusalim şi apoi episcop al Paneadei, cu pace s-a săvârşit. Iar Cvart, fiind episcop al Beritului şi multe pătimind pentru dreapta credinţă și pe mulți elini spre Domnul întorcându-i, s-a săvârşit şi el cu pace.
8 decembrie : Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor - Sosten, despre care pomeneşte Sfântul Apostol Pavel, a fost episcopul Colofonei. Apolo, despre care pomeneşte acelaşi apostol, a fost al doilea episcop al Colofonei, după Sosten. Epafrodit, despre care pomeneşte tot apostolul, a fost episcop al Colonei. Onisifor a fost episcop al Cezareii. Toţi aceştia au vieţuit bine şi au păstorit cu cuvioşie poporul şi Bisericile încredinţate lor. Îndurând multe încercări pentru Hristos, au fost ucişi de închinătorii la idoli şi şi-au dat Domnului sufletele lor.
8 aprilie : Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis - Dintre aceşti sfinţi apostoli, Irodion, de care pomeneşte marele apostol Pavel, a slujit tuturor sfinţilor Apostoli. După acestea a fost hirotonit de dânşii preot, apoi episcop al cetăţii Nea Patron, şi învăţând pe mulţi păgâni şi întorcându-i la credinţa lui Hristos, fiind zavistuit de iudei, a pătimit multe. Că mergând la dânsul închinătorii la idoli, întâi l-au bătut foarte rău, şi i-au zdrobit gura cu pietre, apoi zdrobindu-i capul cu lemne, pe urmă l-au junghiat cu cuţitul. Iar Agav, care a luat brâul sfântului Pavel, şi şi-a legat mâinile şi picioarele, atunci aşa a proorocit, zicând: acestea zice Duhul cel Sfânt: "Pe omul al cărui brâu este acesta, aşa îl vor lega în Ierusalim iudeii, şi-l vor bate cu răni, ceea ce s-a şi întâmplat, că nu numai l-au legat, ci au ispitit a-l şi omorî. Şi după aceea acest Agav a propovăduit în partea lumii ce i-a venit. Iar Ruf, de care pomeneşte şi apostolul în Epistola către Romani, a fost făcut episcop cetăţii Tebei, care este în Grecia. Asemenea Flegon şi ceilalţi propovăduiau pretutindenea în lume Evanghelia şi întorceau pe necredincioşi la credinţa cea adevărată. Aceştia dar fiind pedepsiţi în multe feluri, toţi întru o zi omorâţi de iudei şi de păgâni, întru Domnul s-au săvârşit.
31 octombrie : Stahie, Amplie, Urban, Narcis si Apeles - Dintre aceşti cinci Sfinţi Apostoli Stahie a fost pus episcop al Vizantiei de către Apostolul Andrei, şi a zidit şi biserica în Arghiropol, la care se aduna nenumarata mulţime de creştini şi-i învaţă. Şi aşa vieţuind şaisprezece ani, cu pace a răposat. Iar Sfântul Apeles ajungând episcop al Iracliei şi pe mulţi aducând la credinţa lui Hristos, a luat fericitul sfârşit. Iar Sfinţii Amplie şi Urban, fiind facuţi şi ei episcopi, tot de acelaşi Apostol Andrei: Amplie cetăţii Odisopoleos, iar Urban Machedoniei, şi pentru mărturisirea în Hristos şi a idolilor surpare omorâţi fiind de iudei şi de elini şi-au dat fericitele lor suflete lui Dumnezeu. Iar Narcis fiind făcut episcop al atenienilor şi în multe feluri fiind chinuit, şi-a dat şi el sufletul lui Dumnezeu, pentru Care şi-a vărsat şi sângele cu osârdie.Iar Aristobul, a fost hirotonit şi acesta păstor al oilor celor cuvântatoare şi pe Hristos tuturor propovăduindu-L, a luat fericitul sfârsit al ostenelilor sale celor multe.
28 aprilie : Iason şi Sosipatru - [1]
30 iunie : sinaxarul face menţiune şi de alţii decât cei 12 - [2]
11 iunie : Barnaba - [3]
28 iulie : Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon si Parmena - [4]
30 iulie : Sila, Silvan, Criscent, Epenetos şi Andronic - Sila a mers la propovăduirea Evangheliei împreună cu Fericitul Pavel şi nu după multă vreme a fost făcut episcop al Corintului. Acolo, mult ostenindu-se şi pe toţi întărindu-i în credinţa în Hristos, s-a mutat către Domnul. Iar Silvan a fost făcut episcop al Tesalonicului; şi acesta, bine nevoindu-se, către Domnul s-a mutat; iar ceilalţi, propovăduind în Carhidonia şi în Italia şi învăţând de faţă în toată lumea cuvântul credinţei în Hristos, şi întorcând şi botezând pe mulţi dintre păgâni, cu pace şi-au dat sufletele lui Dumnezeu.
27 septembrie : Marcu, Aristarh şi Zinon - Marcu Apostolul, care şi Ioan se cheamă (de care pomeneşte Evanghelistul Luca în cartea Faptelor Apostolilor), hirotonindu-se de apostoli episcop Bivlei, s-a dovedit isteţ la lucrul evanghelicesc, şi aşa era de lipit şi iubit la Dumnezeu, încât de umbra lui se depărtau bolile. Însă s-a aflat şi alt Apostol Aristarh între cei 70, de care a pomenit Apostolul în Epistola către Romani şi a fost episcop la Apamia Siriei. Alt Ioan "Acridomelitrofos" (adica se hrănea cu muguri şi cu miere) îmbrăcat cu cojoc, acela a fost Zinon legiuitorul, de care pomeneşte Fericitul Pavel în Epistola către Romani, şi acesta a fost episcop în Diospol, care făcându-se locaş al Sfântului Duh şi propovăduind Evanghelia, a trecut către Domnul.
10 septembrie : Apelie (Apelles), Luca (Luciu) și Climent (Clement) - Alt Apelie a fost acesta, şi altul a fost cel ce a fost episcop la Iraclia Traciei. De acesta pomeneşte Pavel Apostolul la Epistola către Romani (16, 10) că s-a făcut luminător Smirnei, şi fiind episcop al acestei cetăţi şi slujind lui Dumnezeu cu cuviinţă, către Dânsul a călătorit. De asemenea şi acest Luca, n-a fost evanghelistul, ci acela de care mărturiseşte Fericitul Pavel în Epistola către Timotei că a fost arhiepiscop în Laodiceea Siriei şi, bine păstorind-o, s-a mutat către Domnul. Iar unii zic că acesta este unul şi același cu Luciu, pe care Apostolul Pavel îl pomenește în aceeași epistolă către Romani (16, 21). Iar Climent (Clement) acesta este cel de care pomeneşte Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni (4, 3) ca fiind "împreună-lucrător cu el". Sfântul Apostol Climent a fost făcut episcop al Sardiei (sau Sardica, în Asia Mica) şi, purtând rănile lui Hristos pe trupul său, către Domnul a răposat.
7 septembrie : Evod şi Onisifor - [5]
30 octombrie : Terție, Marcu, Iust, care se cheama şi Isus, și Artema - Acești Sfinţi Apostoli sunt din cei şaptezeci, luminaţi fiind în credinţa către Dumnezeu. Deci Terţie a fost al doilea episcop de Iconiu după Sosipatru şi a împlinit propovăduirea acestuia şi a înnoit pe toţi cei rămaşi cu sfântul Botez (adică cei ce rămăseseră de la Sosipatru nebotezaţi), facându-se făcător de minuni, a scris şi Epistola Sfântului Pavel către Romani. Iar Marcu, nepotul de frate al lui Varnava de care pomeneşte Apostolul Pavel în Epistolă, şi acesta a fost hirotonit episcop al Apoloniadei, risipind cu propovăduirea adevărului închinarea la idoli. Iar Iust, căruia şi Isus îi zic, a fost episcop în Elefterupolis, atrăgând pe toţi la cunoștinţa adevărului cu cuvântul învăţăturii sale. Iar Artema a fost episcop în Listra, împrăştiind toate vicleniile demonilor, ca un slujitor desăvârşit al lui Hristos. Deci aşa nevoindu-se aceşti patru Apostoli pentru dreapta credinţă şi căzând întru mari şi grele bântuieli, cu pace şi-au dat sufletele către Domnul.
4 ianuarie : Maxim - este pomenit ca fiind unul din cei 70 în viaţa Sfintei Maria Magdalena.Listă alfabetică a celor 70 de apostoliAcvila (13 februarie), Agav (8 aprilie), Ahaic, Alfeu, Amplia (31 octombrie), Anania (care l-a botezat pe Pavel), Andronic (30 iulie), Apelie (10 septembrie), Apfia (19 februarie), Apollo, Arhip (22 noiembrie), Aristarh (27 septembrie), Aristobul, Artema (30 octombrie), Asincrit (8 aprilie), Barnaba (căpetenia celor Şaptezeci şi tovarăş al lui Pavel), Carp, Chesarie, Chifa, Clement (10 septembrie), Cleopa (care l-a întovărăşit pe Domnul către Emmaus), Crescent (30 iulie), Crisp, Cvadrat, Cvart, Epafrodit, Epenet (30 iulie), Erast (10 noiembrie), Ermie, Ermis (episcop al Dalmaţiei)(8 aprilie), Evod (7 septembrie), Filimon (22 noiembrie), Filip (unul din primii Șapte diaconi), Filolog, Flegon, Fortunat, Gaie, Iacov (Fratele Domnului), Iason, Irodian (8 aprilie), Iunia, Iust (fratele Domnului) (30 octombrie), Lin, Luca Evanghelistul (tovarăş al lui Pavel şi autor al Evangheliei care îi poartă numele) (10 septembrie), Luchie, Marcu Evanghelistul (tovarăş al lui Pavel şi autor al Evangheliei care îi poartă numele) (30 octombrie), Narcis (31 octombrie), Natanail, Nicanor (unul din primii Șapte diaconi) (28 iulie), Olimp (10 noiembrie), Onisifor (7 septembrie), Onisim (22 noiembrie), Parmena (unul din primii Șapte diaconi) (28 iulie), Patrova, Priscila, Prohor (unul din primii şapte diaconi), Pudens, Rodion (10 noiembrie), Ruf (8 aprilie), Sila (tovarăş al lui Pavel) (30 iulie), Silvan (30 iulie), Simeon (27 aprilie), Sosipatru (10 noiembrie), Sostene, Stahie (31 octombrie), Ştefan Întâiul-mucenic (unul din primii şapte diaconi), Tadeu (confundat uneori cu Iuda dintre cei Doisprezece), Terpne, Tertie (30 octombrie), Tihic, Timon (unul din primii şapte diaconi) (28 iulie), Timotei (tovarăş al lui Pavel), Tit, Trofim, Urban (31 octombrie), Zaheu şi Zina.

Cântările celor 70 ApostoliTropar (glasul al 3-lea):

Sfinţilor Şaptezeci de Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.Condac (glasul al 2-lea):

Să lăudăm astăzi dumnezeieşte şi să prăznuim, credincioşilor, ceata celor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, că printr-înşii toţi ne-am învăţat a cinsti Treimea cea nedespărţită; că ei sunt luminători ai dumnezeieştii credinţe.
Alţi ApostoliPavelApostolul Pavel (29 iunie) este numit şi el apostol, deşi nu a făcut parte dintre cei Doisprezece sau cei Şaptezeci. El se numeşte pe sine apostol pentru viziunea care a avut-o pe drumul Damascului, şi a fost cu timpul recunoscut ca atare de ceilalţi Apostoli.

Sf. Pavel împarte ziua de prăznuire obştească cu cei Doisprezece Mari Apostoli. El a fost decapitat la Roma, în vremea domniei Împăratului Neron (Nero).

Întocmai-cu-apostoliiUnii sfinţi poartă epitetul de "Întocmai-cu-Apostolii" (în greacă, Ισαποστολος), de obicei pentru însemnata lor lucrare de zidire a Bisericii, adică pentru a fi făcut o lucrare comparabilă cu cea a Apostolilor, mai mult decât într-un singur neam / popor.

Sfânta Maria Magdalena (22 iulie) este socotită "Întocmai cu apostolii". La fel, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Apostoli ai unui neamŞi alţi sfinţi misionari sunt numiţi apostoli, deşi nu ca titlu, ci mai curând ca epitet, de ex. "Apostol al Miazănopţii". Însă unii socotesc acest obicei ca nefiind tradiţional ortodox. Mai justificate sunt numirile de apostoli ai diferitelor "neamuri":

Apostol al Abissiniei: Sfântul Frumenţie
Apostol al Ardennilor: Sfântul Ubert, 656 - 727
Apostol al armenilor: Sfântul Grigorie Luminătorul, 256 - 331
Apostol al englezilor: Sfântul Augustin, adormit 604
Apostol al francilor: Sfântul Denis, secolul al 3-lea
Apostol al francilor: Sfântul Remigiu, cca. 437 - 533
Apostol al frisianilor: Sfântul Willibrord, 657 - 738
Apostol al galilor: Sfântul Irineu, 130 - 200
Apostol al galilor: Sfântul Martin de Tours, 338 - 401
Apostol al germanilor: Sfântul Bonifatie, 680 - 755
Apostol al goţilor: Episcopul Ulfila
Apostol al Indiei: Sfântul Toma
Apostol al Irlandei: Sfântul Patrichie, 373 - 463
Apostol în Karantania: Episcopul Virghilie al Salzburgului, 745 - 784
Apostol al neamurilor: Sfântul Pavel
Apostol al Noricumului: Sfântul Severin
Apostol al Miazănopţii: Sfântul Ansgar, 801 - 864
Apostol al parţilor: Sfântul Toma
Apostol al picţilor: Sfântul Ninian, secolul al 5-lea
Apostol al României: Sfântul Andrei
Apostol al scoţilor: Sfântul Columba, 521 - 597
Apostol al slavilor: Sfântul Chiril, cca. 820 - 869
Apostol al slavilor: Sfântul Metodie
Apostol al Spaniei: Sfântul Iacov cel Mare, m. 44
Apostol al Ungariei: Sfântul Anastasie, 954 - 1044


Hristos a inviat!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

HTML